Adria záruka

Závazek k výjimečnosti

Společnost Adria Home se zavázala k dodržování udržitelného rozvoje, produkce a marketingu přívěsů, obytných vozů a mobilheimů. Našim cílem je vyrábět bezpečné, funknčí a  spolehlivé produkty, které uspokojí zákazníky při jejich volnočasových aktivitách.

Všechno od nákupu materiálů až po prodání výsledného produktu je činěno pečlivě, se snanhou zamezit včas zdrojům chybování a co nejdříve je eliminovat, stejně tak neustále zlepšovat všechny procesy ve společnosti. Naše nejpokrokovější továrna využívá prvotřídní výrobní techniky automotivního průmyslu a je oceněna certifikátem ISO za kvalitu (ISO9001) a management prostředí (ISO 14001).

Produkty Adria přicházejí s prvotřídními zárukami a profesionální sítí dealerství s dodávkami originálních náhradních dílů.

Adria Home záruka
 
Dvouletá záruka*
Více informací níže či u Vašeho dealerství.

Sedmiletá záruka*
Více informací níže či u Vašeho dealerství.


OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (SOUHRN).
Kupec má 15 dní na to, aby ohlásil případy chybějících komponentů či viditelných poruch. 
 
Záruční dokumenty v plném rozsahu jsou dostupné u autorizovaného zástupce značky Adria (Adria dealerství) a měli byste se s nimi seznámit před nákupem obytného vozu Adria.


Nejdůležitější skutečnosti, které musíte vědět:

Omezení záruky a další prohlášení jsou součástí kupní smlouvy, to je dohody mezi výrobcem/prodejcem a kupce, aby byla platná, musí byt tato ustanovení předmětem smlouvy, kterou kupec podepíše a tím dává na vědomí, že je seznámen/a s obecnými podmínkami (kde se nachází určitá oblast exkluze odpovědnosti) a je s nimi srozuměn.
 
Pokud dochází k prodeji firmám, záruky od výrobce musí být uvedeny v kupní smlouvě..
 
Kupec získává plnou záruku (na prvky a provedenou práci) na období dvou let od data koupě, na všechny tovární chyby či skryté defekty. Výrobce nemůže poskytnout žádné speciální doplňky či užívání mobilního domu, jak je deklarováno v Ujednání 3 EN 1647.

Výrobce je povinen nahradit zdarma všechny části vozu vykazující výrobní defekt. Záruka se vztahuje na chybné části a/nebo prvky, jako na podpěry, kromě částí a/nebo prvků, které se opotřebovávají třením, jako je sklo, okna, pneumatiky, akumulátory a vybavení jako lednice, topení a bojler, na které se vztahují jednotlivé záruky přímo od výrobce. 

Záruka se také nevztahuje na části a/nebo prvky, které vykazují prvky nedbalosti, nesprávného zacházení, špatné údržby, přetížení anebo nepozornosti. Záruka se také nevztahuje na závady laku, které se mohou objevit po umývání vozu. Záruka se také nevztahuje na defekty laku po použití hrubých materiálů či rozpouštědel.

Opravy provedené pod zárukou jsou zdarma, pokud jsou provedeny autorizovaným zástupcem společnosti Adria a dle platných záručních podmínek. Náklady na převoz vozu a/nebo částí hradí zákazník. V průběhu oprav nemá zákazník právo na náhradu v jakékoli podobě. Vyměněné části a/nebo prvky zůstávají majetkem výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo přijmout či odmítnout zprávu o defektu. 

Kupec musí nahlásit všechny objevené defekty ihned do sedmi dnů u autorizovaného zástupce společnosti Adria. 

Instalovaná zařízení, která nejsou produkty společnosti Adria Home mají svůj vlastní návod a záruční dokumenty, které jsou přiloženy k mobilnímu domu. Doba záruky pro takováto zařízení je stanovena výrobcem. Mezi tato zařízení patří: varná deska, lednice, bojler, konvektor, pračka, trouba, klimatizace, televize a další nadstandardně instalované vybavení. Tyto prvky zahrnuje záruka Adria pouze omezeně, a to na výměnu či opravu prvků, které jsou shledány nevhodnými.
 
Pokud uživatel provádí údržbu popsanou v bodě 4 může být období záruky prodlouženo o další tři roky na defekty spojené s těsností konstrukce mobilního domu. Myšleno je prosakování vody do obytného prostoru domu s vážnými následky ovlivňujícími používání obytného domu. Tato prodloužená záruka se vztahuje pouze na jednotky, které jsou předmětem relevantní a pravidelné údržby autorizovanou osobou, jinak tato záruka přestává platit, protože je nemožné sledovat vývoj defektu v průběhu času. 
 
Výrobce zajišťuje sedmiletou záruku na určité prvky mobilního domu za podmínky, že uživatel následuje instrukce stanovené v tomto manuálu, mj. že implementuje všechny procedury údržby a umožní pravidelnou prohlídku autorizovanými osobami od výrobce/prodejce (před či po sezóně).
 
Záruka se vztahuje na korozi strukturálních prvků, jako střecha, podvozek exteriérové PST panely. 

Odpovědnost výrobce je limitována exkluzivně na výše zmíněné záruky a do šíře platné legislativy. Adria Home není odpovědná přímo/nepřímo za jakoukoli škodu na věcech/lidech, i v případě, že je tento stav zapříčiněn chybou či defektem na prodaném materiálu. 
 
Výrobce není zodpovědný za možné nehody a/nebo škody na lidech a věcech vzniklé při užívání vozu ani v případě, kdy je příčinou nehody defekt samotný.
 
Pokud Váš mobilní dům potřebuje opravy, kontaktujte svého autorizovaného zástupce
 
Společnost Adria Home není zodpovědná za defekty a změny provedené na voze třetí osobou. V takovém případě pozbývá záruka platnosti.
 
Jakékoliv případné spory mezi smluvními stranami týkající se odškodnění budou řešeny zcela v kompetencích soudů. 


2.    ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE (souhrn)

2.1.   Technická infrastruktura
 
Při zapojování mobilního domu do elektrické sítě  je důležité zkontrolovat uzemnění a správné spojení nulového a fázového vodiče. Připojení a kontrola musí být provedena autorizovaným profesionálem.

Pro Vaši bezpečnost prosím nezapomeňte zkontrolovat před prvním použitím, že jsou ventilátory průchozí. 

2.2.   Odtoky
 
Pro zprůchodnění odtoků nepožívejte agresivní produkty, které by mohly odtoky poškodit. Škoda, která by mohla vzniknout užitím agresivních chemikálií či nepřiměřené síly není kryta zárukou. 

2.3.   Elektřina
 
Bez předchozí konzultace s výrobcem neprovádějte jakékoli modifikace na elektrické síti. Možné vzniklé škody nebudou uznány jako předmět záruky.

Plyn
 
Je zakázáno překrývat či umisťovat předmět před bezpečnostní ventilaci!
 
Pokud je Váš mobilní dům vybaven bezpečnostním ventilem, musí být instalován autorizovaným profesionálem.
 
V případě, že není regulátor plynu součástí plynového systému, musí být umístěn za cylindr v souladu s lokální legislativou.
 
V případě převozu Vašeho mobilního domu na jinou lokaci musí být ventil zavřen a cylindr musí být fyzicky odejmut z plynového boxu.
 
Pro Vaši bezpečnost je esenciální, aby byly všechny změny plynové infrastruktury prováděny autorizovaným profesionálem.
 
Nedovolte jiným osobám, aby upravovali plynový systém ve Vašem mobilním domu. Důkladně následujte instrukce. V opačném případě nebudou defekty či nehody předmětem záruky.
 
Vybavení domácnosti
 
Doporučujeme, aby každé vybavení domácnosti musí být instalována kvalifikovanou osobou.
 
Nedovolte jiným osobám, aby upravovali vybavení domácnosti ve Vašem mobilním domu. V opačném případě nebudou defekty či nehody předmětem záruky.
 
Opatření pro dostatečnou ventilace pod podlahou
V souladu s doporučeními ohledně dostatečné ventilace musí být otevřeny (min. na 20 %) průduchy na všech stranách pod ocelovými základy. Díky cirkulaci vzduchu musí být ponechány minimálně 3cm mezera a přední a zadní části spodního opláštění po celém obvodu (bod 4.3, obrázek 1).

Je důležité zajistit dostatečně efektivní odvod vody použitím kvalitních okapů a jejich vhodného sklonu.

Doporučujeme, aby byl náklon odvodů dešťové vody umístěn s 5cm výškovým rozdílem mezi středem a hranou domu. Náklon musí poskytovat účinný a konstantní svod dešťové vody zpod mobilního domu. Voda musí být odváděna kolem domu minimálně 1m od okraje domu. Pokud to není možné kvůli charakteru terénu, odvod musí být zajištěn pomocí trubek.

Poznámka: Vlhkost pod podvozkem může způsobit vážné škody a snížit tak možné zatížení podlahy a dalších částí mobilního domu.

Pokud nedodržujete tato pravidla, můžou vzniknout škody v oblasti podlahy, které nebudou předmětem záruky.

Střecha
Je důležité, abyste udržovali okapy čisté. V opačném případě může dojít k prosáknutí dešťové vody do interiéru.

Mobilní dům nesmí být používán pokud je střecha zatížena více než
150kg/m2.

Škody na výbavě, zdech a podlaze způsobené propuštěním vody do interiéru kvůli nevyčištěným okapům nejsou předmětem záruky.

Škody na střeše, zdech či stropu, či dalších prvcích nesoucích zátěž způsobené nadměrným zatížením (např. neodklizeným sněhem) nejsou předmětem záruky.

Nábytek očišťujte vlhkým hadrem a neagresivními čistícími prostředky abyste zabránili škodám na površích a spojích.

Neponechávejte mokré hadry či oblečení na dřevěných částech nábytku. Pokud je povrch nábytku vlhký, vytřete ho do sucha.

Pokud nedodržujete tyto instrukce, všechny vzniklé škody na vybavení nebudou předmětem záruky.

Nakládání a vykládání (jeřáb)
Nikdy neumisťujte kabely různých délek mezi podpůrné tyče.

Nikdy nezdvihejte mobilní dům bez podpěr a tlaku vytvořeným na bočnice.

Umisťování
Pokud máte umístěné laťky okolo mobilního domu, musíte vždy umožnit podmínky k dobré cirkulaci vzduchu pod podlahou. Jen tak předejdete vzlínání vody. Pokud je prostor pod podlahou (podvozek) uzavřený nebo v bezprostřední blízkosti k jiné zdi, nemůže ventilační systém fungovat ve správné míře. V takovém případě budou všechny škody způsobené takovými podmínkami (uhnívání, otok dřeva, a deformace podlahy a dalších dřevěných prvků, apod.) vyloučeny ze záruky.

V případě, že terén nebyl správně připraven na usazení se mobilní dům může sesednout, což může vést k neopravitelným deformacím, prohýbajícímu se vybavení, nábytku a truhlářských prvků. V takových případech nemůže být uznána záruka.
 
Záruka nebude uplatněna v následujících případech:
 
Pokud nejsou dodrženy instrukce výrobce v následujících oblastech:

 
 • Příprava terénu
 • Náklad a výklad
 • Odvod vody
 • Ventilace
 • Zazimování
 • Péče o vybavení domácnosti
 • Umístění mobilního domu
 • Nesprávná údržba a nesoulad s instrukcemi od výrobce ohledně správné údržby 
 • Nesprávné zacházení s originálními částmi nebo instalacemi a úpravy provedené nekvalifikovanými osobami
 • Umístění mobilního domu nebylo provedeno výrobcem či autorizovaným zástupcem
 • Nadužíváním mobilního domu (např. trvalé obývání, turistické ubytování, či jiné obývání kvalifikované jako intenzivní) či nesprávným užíváním produktu 
   
V případě problémů prosím kontaktujte Vašeho autorizovaného dodavatele, který Vás informuje a poskytne Vám vše potřebné. V případě žádosti o uznání záruky na reklamaci přiložte následující:
 
 • Záruční kartu s razítkem autorizovaného prodejce 
 • Kopii fakturačního dokladu obsahující následující: model, číslo, sérii a datum nákupu.